Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SPORT-HURTOWO.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka KAJA KOZŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby: ul. Św. Rocha 5/3, 15-879 Białystok i adres do korespondencji: ul. Hetmańska 40, 15-727 Białystok); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102328; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5422074621; REGON: 050483689; adres poczty elektronicznej: sklep@kajasport.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Usługobiorcy i Klienta; są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby poprawiane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. Cele zakres zbierania danych, podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

2.2. Możliwe cele, zakres zbierania danych i podstawy ich przetwarzania

2.2.1 W celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. konto) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) telefon kontaktowy,
d) adres dostawy,
e) adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres dostawy)

2.2.2. W celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora (w tym mailing B2B), przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię i nazwisko,
b) adres email,
c) adres zamieszkania,
d) telefon kontaktowy.
(Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych - utrzymanie relacji biznesowych pomiędzy firmami/handlowych)

2.2.3. W celu wykonania wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) telefon kontaktowy,
d) adres zamieszkania,

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego oraz obszar przetwarzania danych osobowych.
W swojej działalności Administrator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Administrator może przekazać dane osobowe Klientów Sklepu następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi księgowe (w przypadku wystawienia faktur VAT), podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora, firmom kurierskim i operatorom pocztowym (w przypadku realizacji zamówienia poprzez wysyłkę Klientowi), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą (w przypadku dokonania płatności za ich pośrednictwem).
Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Administrator może być zobowiązany do przekazania dane osobowe Klientów Sklepu, jak również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych Administrator analizuje bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania:

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator przetwarza dane osobowe przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel, a w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Uprawnienia podmiotów danych

5.1. W zależności od podstawy przetwarzania Usługobiorca lub Klient ma różne prawa.

5.1.1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody Usługobiorca lub Klient ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) otrzymywania ich kopii
c) oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ma prawo do:
d) do sprostowania danych,
e) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych,
g) ograniczenia przetwarzania danych,
h) wniesienia sprzeciwu,
i) przenoszenia danych.
5.1.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora Usługobiorca lub Klient ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) otrzymywania ich kopii
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ma prawo do:

a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) przenoszenia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych.
Administrator szanuje prawa Usługobiorców i Klientów wynikające z przepisów prawa i stara się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
Wskazane wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Administrator może, po dokonaniu wnikliwej analizy, zgodnie z prawem odmówić Usługobiorcy lub Klientowi ich spełnienia.
Jeżeli Usługobiorca lub Klient uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Zaufane Opinie IdoSell
4.60 / 5.00 276 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-10-20
super produkt
2023-09-10
super
pixel